C C C C A+ A A- X

Конкурс за назначаване на 1 щ.бр. съдебен служител на длъжността “системен администратор“ в Окръжен съд-Пазарджик по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

Дата на публикуване 20 януари 2021 Последна редакция 24 февруари 2021 Новини Отпечатай

 

1. На основание Заповед № 10/13.01.2021 г. на административния ръководител-председател на ОКРЪЖЕН СЪД-Пазарджик е обявен конкурс за назначаване на 1 щ.бр. съдебен служител на длъжността “системен администратор“ в Окръжен съд-Пазарджик по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

1.1.Описание на длъжността:

Подпомага административния ръководител и съдебния администратор във въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда. Поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата.

Минимален размер  на основната заплата – 1 277 лв.

Минимален ранг за длъжността-Vранг-25 лв. На съдебния служител се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

2.Изисквания към кандидатите:

2.1. Общи изисквания: Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността съгласно чл. 340а, ал.1 от Закона за съдебната власт. Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт и чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата.

2.2. Минимални нормативно определени и специфични изисквания за заемане на длъжността :

 1. да е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. да е навършил пълнолетие;
 3. да не поставен под запрещение;
 4. да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да има завършено висше образование-минимална образователно квалификационна степен “бакалавър“ или по-висока в едно от следните професионални направления: информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост. Професионален опит- не по-кратък от 3 години в посочените по-горе професионални направления; отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи;експертни познания в системната и мрежовата администрация.
 7. при заемане на длъжността да не се окаже в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
 8. да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 9. да не е съветник в общински съвет;
 10. да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 11. да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
 12. да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.
 13. много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
 14. висока степен на организираност и мотивация, умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, самодисциплина, лоялност и инициативност; готовност за поемане на извънредна работа.
 15. познаване на нормативната уредба относно организацията и работата на администрацията в съдилищата – Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители.
 16. общи познания за организацията и основите принципи на работа на съдебната власт.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

3.1. заявление за участие по образец /изрично пълномощно за участие в конкурса в случай,  че не се подава лично от кандидата/ (изтегли);

3.2. професионална автобиография/по образец/ (изтегли);

3.3. заверено копие от диплом за завършено образование;

3.4.Декларации относно обстоятелствата по чл.340а, ал.1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт /по образци/ (изтегли);

3.5.Декларация/съгласие за обработване на личните данни, съгл. Регламент (ЕС)2016/679 /по образец/ (изтегли);

3.6. Заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

3.7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал.

3.8. Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания – оригинал.

3.9.Свидетелство за съдимост – оригинал;

3.10. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, копие от документи, представени по желание от кандидата за придобити други квалификации, за владеене на чужди езици, препоръки от предишни работодатели;

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

Представените копия на документите трябва да бъдат саморъчно заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето.  

4. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно на адрес: Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3, партер, „Информационен център“-Окръжен съд-Пазарджик, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа. Tипова длъжностна характеристика на конкурсната длъжност и образци на декларации по чл.340а, ал.1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт се предоставят на всеки кандидат при подаване на документите. Формуляри на заявление за участие и декларации могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на Окръжен съд-Пазарджик- https://pazardzhik-os.justice.bg/.

Крайният срок за подаване документите е до изтичане на 30 /тридесет/ календарни дни, считано  от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон  034/409-560 – съдебен администратор.

5. Начин на провеждане на конкурса:

5.1. Конкурсът се провежда от комисия, чиито членове се определят със заповед, съобразно чл. 139 от Правилника за администрацията в съдилищата. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протоколи, които се подписват от всички членове.

5.2. Конкурсът се провежда в три етапа:

- първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и представените документи от конкурсната комисия

- втори етап – практически изпит-тест

 -трети етап – събеседване.

6. Първи етап:

6.1. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността. До участие в следващия етап се допускат единствено кандидатите, представили всички изискващи се документи и отговарящи на изискванията, посочени в т. 2 от обявата.

6.2. Комисията взема решение относно допускането за по-нататъшно участие в конкурса и изготвя протокол, съдържаш списъкa на допуснатите и недопуснатите кандидати, с посочване съответните основания за недопускане. Определя датата,  началният час и мястото за провеждане на следващия етап от конкурса и ги обявява едновременно с обявяването на списъците. Датата на втория етап не може да бъде по-рано от 14 календарни дни от оповестяването на списъците.

6.3. Обявяването на списъците  с допуснатите и недопуснатите кандидати става не по-късно от 7 /седем/ календарни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса на общодостъпно място по т. 12 от настоящото обявление и на интернет страницата на съда едновременно с датата, мястото и часа на провеждане на следващия етап.

6.4. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок от получаване на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура.

6.5. Когато няма допуснати кандидати за обявената длъжност, председателят на съда с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.

7. Втори етап:

7.1. Кандидатите за длъжността „системен администратор“ решават писмен тест, целящ да провери знанията им в областта на информационните технологии, както и относно организацията и дейността на администрацията в съдилищата, общи познания за структурата и работата на съдебната власт.

7.2. За всеки верен отговор кандидатът получава по 1 точка. До трети етап от конкурса се допускат тези кандидати, които имат над 70% верни отговори. Оценката на всеки кандидат от този етап се формира като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията.

7.3. За този етап от конкурса комисията изготвя протокол, който се обявява на общодостъпно място по т. 12 от Обявлението и на интернет страницата на съда едновременно с датата, мястото и часа на провеждане на трети етап за длъжността.

8. Трети етапсъбеседване:

Третият етап се провежда само с успешно издържалите втори етап кандидати. Членовете на конкурсните комисии задават въпроси на кандидатите като оценяват с точки от 1 до 10.

Оценяването на кандидатите в този етап се извършва по следните  критерии: 

8.1. познания в областта на информационните технологии, организацията и дейността на администрацията в съдилищата, структура и основни функции на съдебната власт в Република България

8.2. личностни качества - комуникативност, начин на изразяване, съобразителност, инициативност;

8.3. притежавани умения и опит, които могат да се използват за длъжността, за която кандидатстват

8.4. мотивация за кандидатстване;

Оценката на всеки кандидат от този етап се формира като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията.

Комисията изготвя протокол за този етап, в която се посочват оценките на участвалите в него кандидати.

9. Класиране и обявяване на крайните резултати от конкурса:

9.1.Класирането на кандидатите се извършва въз основа на крайната оценка на всеки от тях, която представлява средноаритметично число от получените оценки на втори и трети етап от конкурса. При кандидати с еднакви крайни оценки предимство в класирането има този от тях, с по-високата оценка от трети етап /събеседване/.

9.2 За резултатите от конкурса, комисията по провеждането му съставя протокол с крайната оценка от конкурса на всеки кандидат, определена по реда на 9.1 и класира успешно издържалите конкурса.

10. Протоколът от крайния резултат на конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му .

11. С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение и му се връчва индивидуална длъжностна характеристики, съобразена с типовите длъжностни характеристики на съдебните служители в администрацията на съда.

12. Всички съобщения и информация във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на съда – https://pazardzhik-os.justice.bg/ и на таблото за обявления на съда, намиращо се във фоайето на Съдебната палата в гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.

 

Обявата е публикувана на страница номер девет в брой №15 на вестник „Марица“ от 20.01.2021г..

 

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация