C C C C A+ A A- X

Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността “съдебен деловодител“ 1 /една/ щатна бройка в Окръжен съд - Пазарджик по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

Дата на публикуване 6 април 2023 Последна редакция 26 юни 2023 Кариери Отпечатай

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 от 26.06.2023г.

 

На комисията, назначена със Заповед № 348/09.05.2023г., относно обявения със Заповед № 259/04.04.2023г. конкурс за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в ОС – Пазарджик.

Третият етап от конкурса за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ се провежда на 21.06.2023г. от 13:00ч. в  Зала № 3 на Съдебната палата – Пазарджик.

Комисията заседава в пълен състав.

В обявения час за започване на третия етап от конкурса -  „събеседване“ се явиха всички допуснати кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Заявление вх.№

1.

Виолета Йорданова Попова

Вх.№3920/25.04.2023г. и Молба вх.№3960/26.04.2023г.

2.

Марина Рангелова Палозова

Вх.№4006/27.04.2023г.

3.

Стиляна Илиева Петкова

Вх.№4096/02.05.2023г.

4.

Теменужка Николаева Дачинова

Вх.№3986/27.04.2023г.

5.

Ваня Димитрова Милова

Вх.№3936/26.04.2023г.

6.

Ваня Димитрова Додникова

Вх.№4254/04.05.2023г.

 

Всеки един от явилите се кандидати бе допускан съобразно получените оценки от втория етап на конкурса – решаване на писмен тест.

Всеки член от комисията в третия етап от конкурса - „събеседване“ за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ задаваше въпроси към кандидатите, от които може да извърши оценка, съгласно т.8 от  Заповед № 259/04.04.2023г. на Административния ръководител -председател на съда.

Комисията получи подробна представа за обема на познанията за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ - съгласно длъжностната характеристика. Получи информация за личната мотивация за работа в съда, личностните качества на кандидатите - комуникативност, начин на изразяване, работа в екип, умения и опит за длъжността за която кандидатстват.

Третият етап от конкурса приключи в 15:20ч.

След като бе обсъдено представянето на кандидатите в третия етап, комисията оцени участниците, както следва:

ІІІ-част – Събеседване;

 

Име, презиме и фамилия

Оценка от Председателя на комисията

Оценка от първи член

Оценка от втори член

Крайна оценка от третия етап

1.

Виолета Йорданова Попова

5,00

4,50

5,50

5,00

2.

Марина Рангелова Палозова

6,00

5,00

6,00

5,67

3.

Стиляна Илиева Петкова

5,50

5,50

5,50

5,50

4.

Теменужка Николаева Дачинова

4,00

4,00

4,50

4,17

5.

Ваня Димитрова Милова

4,50

5,00

5,00

4,83

6.

Ваня Димитрова Додникова

4,00

4,00

4,00

4,00

Съгласно методиката за оценяване, обявена със Заповед № 259/04.04.2023г. на Адм.ръководител – председател на ОС-Пазарджик, комисията обявява крайно класиране от проведения конкурс за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в ОС-Пазарджик:

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

 

Име, презиме и фамилия

Оценка от втори етап на конкурса

Оценка трети етап на конкурса

Крайно класиране

1.

Марина Рангелова Палозова

5,50

5,67

5,59

2.

Стиляна Илиева Петкова

5,50

5,50

5,50

3.

Виолета Йорданова Попова

6,00

5,00

5,50

4.

Ваня Димитрова Милова

5,00

5,50

5,25

5.

Теменужка Николаева Дачинова

5,50

4,17

4,84

6.

Ваня Димитрова Додникова

4,50

4,00

4,25

 

Подредбата на крайното класиране е съобразена с т. 9.1. от Заповед №259/04.04.2023 г.

 

Протоколът да бъде публикуван на интернет страницата на ОС – Пазарджик и да се постави на Информационното табло в Съдебната палата.

Протоколът с класираните кандидати и документите им да бъдат предоставени на Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик, с оглед упражняване на правомощието му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:   /п/

 

                                                                   Членове: 1.  /п/

                                              2. /п/   


П  Р  О  Т  О  К  О  Л

    от 07.06.2023 г.

на комисията, назначена със Заповед № 348/09.05.2023г., относно обявения със Заповед № 259/04.04.2023г. конкурс за заемане на 1/една/ щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в Окръжен съд – Пазарджик – втори етап – решаване на писмен тест.

В обявените като дата и  час за започване на втория етап от конкурса за заемане на 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в ОС - Пазарджик се явиха всички допуснати кандидати.

Вторият етап от конкурса се проведе на 07.06.2023 г. от 14 ч. в Зала № 1 на Съдебната палата - Пазарджик.

Председателят на комисията разясни протичането на втория етап от конкурса и начинът на предаване на работите.

Всеки от кандидатите получи тест и 1 бр. плик С4 + 1 бр. плик С6, ведно с поставено листче в него, за изписване на трите имена на кандидата.

Работата по теста започна в 14:10ч. и приключи в 14:40ч., когато и последният кандидат предаде работата си.

Всички явили се кандидати са предали попълнени тестове, като същите са поставени в плика - С4, ведно със запечатан плик С6 с трите имена на кандидата.

След извършване на проверка на съответния тест, поставянето на оценка, съобразно утвърдената от комисията методика за оценяване на кандидатите, при максимален брой точки общо 30 /тридесет/, по приложената таблица

 

Брой точки

Оценка

27-30

Отличен – 6,00

23-26

Отличен – 5,50

19-22

Мн.добър – 5,00

15-18

Мн.добър – 4,50

11-14

Добър – 4,00

7-10

Добър – 3,50

3-6

Среден – 3,00

1-2

Среден – 2,50

 

 

 И след като  се отвори и малкия плик /С6/ с изписаните имена на кандидатите, комисията констатира и приема следните резултати  от оценяването:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Оценка

1.

Виолета Йорданова Попова

 

27

6,00

2.

Марина Рангелова Палозова

 

26

5,50

3.

Стиляна Илиева Петкова

 

26

5,50

4.

Теменужка Николаева Дачинова

 

23

5,50

5.

Ваня Димитрова Милова

 

21

5,00

6.

Ваня Димитрова Додникова

 

17

4,50

        

    Предвид получените оценки , т.8 от Заповед № 259/04.04.2023г. на Административния ръководител-председател на съда, и съгласно приетата и одобрена от комисията методика за оценяване на кандидатите, съгласно получения брой точки и оценки комисията

                                              

Р  Е  Ш  И :

        

    ДОПУСКА до трети етап на конкурса за заемане на 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в Окръжен съд -Пазарджик кандидатите:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Оценка

1.

Виолета Йорданова Попова

27

6,00

2.

Марина Рангелова Палозова

26

5,50

3.

Стиляна Илиева Петкова

26

5,50

4.

Теменужка Николаева Дачинова

23

5,50

5.

Ваня Димитрова Милова

21

5,00

6.

Ваня Димитрова Додникова

17

4,50

ОБЯВЯВА този списък, като списък на допуснатите кандидати до трети етап на конкурса .

          

НЕДОПУСНАТИ до трети етап кандидати няма.

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЯ 21.06.2023 г. - дата на провеждане на третия етап от конкурса – събеседване, за заемане на 1 /една/ щ.бр. за  длъжността „съдебен деловодител“, място – Съдебна палата –Пазарджик, Зала № 3, час на провеждане – 13:00 ч.

Информацията във връзка с конкурса, а именно Протоколът от проведения втори етап от конкурса с допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, както и датата, мястото и часът на провеждането му да се обявят на интернет страницата на съда и на таблото за обявления на съда, намиращо се във фоайето на Съдебната палата – Пазарджик.

 

                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/

 

Членове: 1. /п/

                                                       2. /п/


П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

  От комисията, назначена със Заповед № 348/09.05.2023г., относно обявения със Заповед № 259/04.04.2023г. конкурс за заемане на 1/една/ щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в ОС – Пазарджик.

  Комисията заседава в пълния си състав на 12.05.2023г. от 13:00ч. в кабинет № 50

         Председател на комисията: Венцислав Маратилов – съдия в ОС – Пазарджик

         Членове: 1. Анелия Спасова – съдебен администратор в ОС - Пазарджик;

                          2. Спаска Манова – съд.деловодител в ОС - Пазарджик

  Комисията констатира, че са постъпили общо 10 /десет/ заявления за заемане на обявената 1 щ.бр. за заемане на длъжността „съдебен деловодител“ и всички са в срок, съгласно т.4 от Заповед № 259/04.04.2023г. на Административния ръководител-председател на ОС – Пазарджик.

  Комисията  постави на разглеждане по отделно всяко постъпило заявление –10 /десет/, относно представянето на необходимите документи за участие в конкурса /т.3/, в изпълнение на т.6.1. от заповедта, а именно:

 

Име, презиме и фамилия

Заявление вх.№

1.

Катерина Кирилова Гевезова

Вх.№3702/19.04.2023г.

2.

Теодора Асенова Карагаева

Вх.№3834/21.04.2023г.

3.

Виолета Йорданова Попова

Вх.№3920/25.04.2023г. и

Молба вх.№3960/26.04.23

4.

Ваня Димитрова Милова

Вх.№3936/26.04.2023г.

5.

Теменужка Николаева Дачинова

Вх.№3986/27.04.2023г./

6.

Марина Рангелова Палозова

Вх.№4006/27.04.2023г.

7.

Стиляна Илиева Петкова

Вх.№4096/02.05.2023г.

8.

Катерина Георгиева Миндова

Вх.№4191/03.05.2023г.

9.

Гергана Димитрова Лазарова

Вх.№4235/04.05.2023г.

10.

Ваня Димитрова Додникова

Вх.№4254/04.05.2023г.

 

Комисията констатира следното:

Представените заявления от кандидатите за заемане на 1 щ.бр. „съдебен деловодител“  в ОС-Пазарджик са изпълнили изискванията на т.3 на  Заповед №259/04.04.2023г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик с изключение на постъпилите заявления от:

- Катерина Кирилова Гевезова, вх.№3702/19.04.2023г.;

- Теодора Асенова Карагаева ,  вх.№3834/21.04.2023г.

- Катерина Георгиева Миндова, вх.№4191/03.05.2023г.

- Гергана Димитрова Лазарова,  вх.№4235/04.05.2023г.

 

На основание чл. 142, от ПАС и в изпълнение на т. 6.2. от Заповед № 259/04.04.2023г. Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик, комисията

                                     Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА до втори етап на конкурса за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в ОС - Пазарджик кандидатите:

 

Име, презиме и фамилия

Заявление вх.№

1.

Виолета Йорданова Попова

Вх.№3920/25.04.2023г. и

Молба вх.№3960/26.04.23

2.

Ваня Димитрова Милова

Вх.№3936/26.04.2023г.

3.

Теменужка Николаева Дачинова

Вх.№3986/27.04.2023г./

4.

Марина Рангелова Палозова

Вх.№4006/27.04.2023г.

5.

Стиляна Илиева Петкова

Вх.№4096/02.05.2023г.

6.

Ваня Димитрова Додникова

Вх.№4254/04.05.2023г.

 

ОБЯВЯВА този списък, като списък на допуснатите кандидати.

 

НЕ ДОПУСКА до втори етап на конкурса за заемане на 1 щ.бр. за заемане на длъжността „съдебен деловодител“ кандидатите :

 

Име, презиме и фамилия

Заявление вх.№

1.

Катерина Кирилова Гевезова

вх.№3702/19.04.2023г

2.

Теодора Асенова Карагаева

вх.№3834/21.04.2023г

3.

Катерина Георгиева Миндова

вх.№4191/03.05.2023г

4.

Гергана Димитрова Лазарова

вх.№4235/04.05.2023г

 

Обявява този списък, като списък на недопуснатите кандидати.

 

ОСНОВАНИЯ за недопускане:

  По отношение на кандидата Катерина Кирилова Гевезова,  заявление вх.№3702/19.04.2023г.  представените документи съгласно т.3 от Заповед № 259/04.04.2023г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик, а именно – т.3.4. – представените копия  от дипломи  за средно  и за висше образование не са саморъчно заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, не са представени документи по т.3.5-документ, удостоверяващ  компютърна грамотност  и т.3.9- копие от  документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж, със същата заверка от лицето, тъй като е декларирало, че  притежава трудов стаж, и съгласно обявените изисквания за участие в конкурса.

   По отношение на кандидата Теодора Асенова Карагаева,  заявление вх.№3834/21.04.2023г. съгласно т.3 от Заповед № 259/04.04.2023г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик,   представените копия от  документи по т.3.4-копие от дипломата за средно и за висше образование, по т.3.5- копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност и т.3.9-копие от документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж,  не са саморъчно заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, съгласно обявените изисквания за участие в конкурса.

   По отношение на кандидата Катерина Георгиева Миндова, заявление вх.№4191/03.05.2023г. , съгласно т.3 от Заповед № 259/04.04.2023г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик, а именно  -представеното копие от трудова книжка по 3.9 от заповедта,  не е саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, съгласно обявените изисквания за участие в конкурса.

   По отношение на кандидата Гергана Димитрова Лазарова, заявление вх.№4235/04.05.2023г.   съгласно т.3 от Заповед № 259/04.04.2023г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик, липсва копие от приложен документ по т.3.9,  удостоверяващ продължителността на трудовия стаж, което да е  и саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, тъй като е декларирало, че  притежава трудов стаж, съгласно обявените изисквания за участие в конкурса.

   Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител- председател на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците, съгласно т.6.4. от Заповед № 259/04.04.2023г.. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок от получаване на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура.

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЯ   07.06.2023 г. /сряда/  за дата на провеждане на втория етап от конкурса за заемане на 1 щ.бр. за  длъжността „съдебен деловодител“, място – Сградата на съдебната палата – Пазарджик, Зала № 1, час на провеждане – 14:00 ч.

Информацията във връзка с конкурса, а именно списъкът с допуснатите и недопуснати кандидати до втори етап от конкурса, както и датата, мястото и часът на провеждането му да се обявят на интернет страницата на съда и на таблото за обявления на съда, намиращо се във фоайето на Съдебната палата – Пазарджик.

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/

                            Членове:  /п/

/п/


ОБЯВА за назначаване на съдебен служител на длъжност съдебен деловодител – 1 една щатна бройка

Заповед №259

Заявление за участие в конкурс

Декларация - съгласие за обработка на лични данни

Декларация по чл 340 ал1 ЗСВ

Автобиография по образец

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация