C C C C A+ A A- X

Обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен секретар“ – 3 /три/ щатни бройки, по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ

Дата на публикуване 5 юни 2023 Последна редакция 14 септември 2023 Кариери Отпечатай

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

от 14.09.2023г.

 

На комисията, назначена със Заповед № 491/29.06.2023 г. за провеждане на обявения със Заповед № 417/01.06.2023 г. конкурс за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС – Пазарджик.

Третият етап от конкурса за заемане на 3 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ се провежда на 13.09.2023 г. от 14:00ч. в  Зала № 2 на Съдебната палата – Пазарджик.

Комисията заседава в пълен състав.

В обявения час за започване на третия етап от конкурса -  „събеседване“ се явиха всички допуснати кандидати:

 

Име,презиме и фамилия

1.

Стоянка Стоянова Коцева

2.

Златина Иванова Кочева

3.

Петя Любомирова Рикова

4.

Петрана Иванова Динева

 

Всеки един от явилите се кандидати бе допускан съобразно получените оценки от втория етап на конкурса.

Всеки член от комисията в третия етап от конкурса - „събеседване“ за заемане на 3 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ задаваше въпроси към кандидатите, от които може да извърши оценка, съгласно т.8 от  Заповед № 417/01.06.2023 г. на Административния ръководител -председател на съда.

Комисията получи подробна представа за обема на познанията за заемане на длъжността „съдебен секретар“ - съгласно длъжностната характеристика, знанията относно организацията и дейността на администрацията в съдилищата, структура и основни функции на съдебната власт в Р България, както и  информация за личната мотивация за работа в съда, личностните качества на кандидатите - комуникативност, начин на изразяване, съобразителност, работа в екип, умения и опит за длъжността за която кандидатстват.

Третият етап от конкурса приключи в 15:20ч.

След като бе обсъдено представянето на кандидатите в третия етап, комисията оцени участниците, както следва:

 

ІІІ-част – Събеседване;

 

Име,презиме и фамилия

Оценка от Председателя на комисията

Оценка от първи член

Оценка от втори член

Крайна оценка от втори етап

1.

Стоянка Стоянова Коцева

6,00

6,00

6,00

6,00

2.

Златина Иванова Кочева

4,50

4,50

4,50

4,50

3.

Петя Любомирова Рикова

5,50

5,00

5,00

5,17

4.

Петрана Иванова Динева

6,00

5,50

6,00

5,83

 

Съгласно методиката за оценяване, обявена със Заповед № 417/01.06.2023 г. на Адм.ръководител – председател на ОС-Пазарджик, комисията обявява крайно класиране от проведения конкурс за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС-Пазарджик:

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

 

Име, презиме и фамилия

Оценка от втори етап на конкурса

Оценка трети етап на конкурса

Крайно класиране

1.

Стоянка Стоянова Коцева

5,25

6,00

5,63

2.

Петрана Иванова Динева

4,50

5,83

5,17

3.

Петя Любомирова Рикова

4,66

5,17

4,92

4.

Златина Иванова Кочева

5,00

4,50

4,75

 

Протоколът да бъде публикуван на интернет страницата на ОС – Пазарджик и да се постави на Информационното табло в Съдебната палата.

Протоколът с класираните кандидати и документите им да бъдат предоставени на Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик, с оглед упражняване на правомощието му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:   /п/

                                                                   Членове: 1.  /п/

                                                                                    2. /п/

 

 


П  Р  О  Т  О  К  О  Л

от 31.07.2023 г.

 

На комисията, назначена със Заповед № 491/29.06.2023 г. за провеждане на обявения със Заповед № 417/01.06.2023 г. конкурс за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС – Пазарджик.

Вторият етап от конкурса за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ се проведе на 27.07.2023 г. от 09.30 ч. в кабинет № 31  на Районен съд – Пазарджик „Съдебни секретари“.

В обявения час за започване на втория етап от конкурса -  писане на текст под диктовка, се явиха 12 /дванадесет/ от общо 13/тринадесет/ допуснати кандидата.

Не се яви допуснатият кандидат Любомира Иванова Йорданова – заявление вх. №6123/30.06.2023 г.

Преди започване на втория етап от конкурса кандидатът Даниела Георгиева Ганчева – заявление вх. №5825/22.06.2023 г. заяви, че не желае да участва в конкурса и е пожелала лично да го заяви на комисията.

Кандидатът Даниела Георгиева Ганчева, след депозирането на отказа си от конкурса, напусна кабинета.

Председателят на комисията разясни как ще протече вторият етап от конкурса – писане на текст под диктовка, а именно на кандидатите – общо 11 /единадесет/ ще се диктува текст, като същите ще бъдат разделени на две групи, съответно 6/5 кандидата.

 

Писането на текст под диктовка започна в 09.45 ч. с първата група от шест кандидата /по поредност на подадените заявления/ .

 

Текстът за диктовка бе избран на случаен принцип от кандидат измежду 6 книги с правна литература, като бе избран текст от „Юридическа и квазиюридическа конфликтология“, стр.122 и протокол от съдебно заседание по НОХД № 634/2023г., по описа на ОС-Пазарджик.

Председателят на комисията съдия Александров издиктува текстът от книгата и съдебния протокол.

След диктовката на кандидатите се даде възможност от  5 минути да нанесат корекции и оформят издиктувания текст.

Кандидатът Ваня Димитрова Милова – заявление вх. №6005/28.06.2023 г. заяви, че се отказва от конкурсната процедура, след приключване на диктовката на текста  и на протокол от делото.

 

Диктовката на текст и протокол в първата група от конкурса приключи в 10.05 ч.,  в 10:10 ч. бяха предадени 6 /шест/ работи, като изрично в работата си кандидатът Ваня Димитрова Милова написа собственоръчно, че се отказва от участие в конкурса.

 

Диктовката на текст на втората група от конкурса започна в 10.30 часа с участието на 4 от допуснатите кандидати.

Не се яви допуснатият кандидат Стиляна Илиева Петкова – заявление вх. № 6126/30.06.2023 г. – същата бе напуснала Съдебната палата и при телефонно обаждане същата не отговори.

Председателят на комисията разясни как ще протече вторият етап от конкурса – писане на текст под диктовка.

Писането на текст под диктовка започна в 10.40 ч. , като диктовка – текст от „Юридическа и квазиюридическа конфликтология“, стр.122 и протокол от съдебно заседание по НОХД № 634/2023г.- по описа на ОС-Пазарджик. Текстовете издиктува председателя на комисията.

След диктовката на кандидатите се даде възможност от  5 минути да нанесат корекции по издиктувания текст.

Диктовката на текст на кандидатите от втората група /съобразно входирането на заявленията/ от конкурса приключи в 11.00 ч., в 11.05 ч. бяха предадени 4 /четири/ работи.

Всяка една от работите ще бъде проверявана индивидуално от всеки  от комисията и ще получи индивидуална оценка.

Крайната оценка от втория етап ще бъде изчислена, като средноаритметична от получените оценки на кандидата.

След като всички предадени работи – общо 9 /девет/ бяха проверени от председателя и членовете комисията, резултатите са:

 

Име,презиме и фамилия

Оценка от Председателя на комисията

Оценка от първи член

Оценка от втори член

Крайна оценка от втори етап

1.

Петрана Иванова Динева

4,50

 

4,50

 

4,50

 

4,50

2.

Даниела Георгиева Ганчева

 

-

 

-

 

-

Отказ от участие

3.

Петя Любомирова Рикова

4,75

4,75

4,50

4,66

4.

Петя Димитрова Шевченко

4,00

3,75

3,75

3,83

5.

Лиляна Любенова Савова

2

 

2

2

2

6.

Вили Добрева Ликова

2

 

2

2

2

7.

Ваня Димитрова Милова

 

-

 

-

 

-

Отказ от участие

8.

Теодора Захариева Недкова

4,00

3,50

3,50

3,66

9.

Любомира Иванова Йорданова

 

-

 

-

 

-

Не се явява

10.

Стиляна Илиева Петкова

 

-

 

-

 

-

Не се явява

11.

Елеонора Тодорова Сакалиева

2

 

2

2

2

12.

Златина Иванова Кочева

5,25

 

4,75

5,00

5,00

13.

Стоянка Стоянова Коцева

5,25

5,00

5,50

5,25

 

Предвид получените крайни оценки от втория етап на конкурса и т. 8 на Заповед № 417/01.06.2023 г. на Административния ръководител-председател на съда, комисията                                

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА до трети етап на конкурса за заемане на 3 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС – Пазарджик - събеседване, кандидатите :

 

Име,презиме и фамилия

Оценка от Председателя на комисията

Оценка от първи член

Оценка от втори член

Крайна оценка от втори етап

1.

Стоянка Стоянова Коцева

5,25

5,00

5,50

5,25

2.

Златина Иванова Кочева

5,25

 

4,75

5,00

5,00

3.

Петя Любомирова Рикова

4,75

4,75

4,50

4,66

4.

Петрана Иванова Динева

4,50

 

4,50

 

4,50

 

4,50

 

ОБЯВЯВА този списък, като списък на допуснатите кандидати.

 

НЕ ДОПУСКА до трети етап от конкурса за заемане на 3 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС – Пазарджик – събеседване – в изпълнение на т.7.2. от Заповед №417/01.06.2023 г., кандидатите:

 

Име,презиме и фамилия

Оценка от Председателя на комисията

Оценка от първи член

Оценка от втори член

Крайна оценка от втори етап

 1.

Петя Димитрова Шевченко

4,00

3,75

3,75

3,83

2.

Теодора Захариева Недкова

4,00

3,50

3,50

3,66

3.

Лиляна Любенова Савова

2

 

2

2

2

4.

Вили Добрева Ликова

2

 

2

2

2

5.

Елеонора Тодорова Сакалиева

2

 

2

2

2

ОБЯВЯВА този списък, като списък на недопуснатите кандидати.

 

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЯ 13.09.2023 г. - дата на провеждане на третия етап от конкурса – събеседване, за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС-Пазарджик, място – Сградата на Съдебната палата –Пазарджик, Зала №3, час на провеждане – 14:00ч.

Информацията във връзка с конкурса, а именно Протоколът от втория етап на конкурса с допуснатите и недопуснати кандидати до трети етап на конкурса, както и датата, мястото и часът на провеждането му да се обяви на интернет страницата на съда и на таблото за обявления на съда, намиращо се във фоайето на Съдебната палата – Пазарджик.

 

                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  /п/

                            Членове: 1./п/

2. /п/


П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

От комисията, назначена със Заповед № 491/29.06.2023 г., за провеждане на обявения със Заповед № 417/01.06.2023 г. конкурс за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“.

Комисията заседава на 10.07.2023 г. от 13:30 в кабинет №36 в пълния си състав.

 

Председател на комисията: Александър Александров – заместник на административния ръководител – заместник председател на ОС-Пазарджик;

Членове: Анелия Спасова – съдебен администратор;

                Петя Борисова – съдебен секретар;

 

Постъпили са общо 14 /четиринадесет/ заявления, всички подадени в срока по т. 4 на Заповед № 417/01.06.2023г.

Комисията  постави на разглеждане по отделно всяко постъпило заявление , относно представянето на необходимите документи за участие в конкурса /т.3/, в изпълнение на т.6.1. от заповедта, а именно:

 

Име,презиме и фамилия

Заявление вх.№

1.

Петрана Иванова Динева

Вх.№5349/08.06.2023г.

2.

Даниела Георгиева Ганчева

Вх.№ 5825/22.06.2023г.

3.

Петя Любомирова Рикова

Вх.№ 5922/26.06.2023г.

4.

Петя Димитрова Шевченко

Вх.№ 5934/26.06.2023г.

5.

Лиляна Любенова Савова

Вх.№ 5951/27.06.2023г.

6.

Вили Добрева Ликова

Вх.№ 5966/27.06.2023г.

7.

Ваня Димитрова Милова

Вх.№ 6005/28.06.2023г.

8.

Теодора Захариева Недкова

Вх.№ 6030/28.06.2023г.

9.

Любомира Иванова Йорданова

Вх.№ 6123/30.06.2023г.

10.

Стиляна Илиева Петкова

Вх.№6126/30.06.2023 г.

11.

Силвия Василева Катранкова

Вх. №6149/03.07.2023 г.

12.

Елеонора Тодорова Сакалиева

Вх.№6181/04.07.2023 г.

13.

Златина Иванова Кочева

Вх.№6210/05.07.2023 г.

14.

Стоянка Стоянова Коцева

Вх.№6211/05.07.2023 г.

 

            Комисията констатира следното:

         Представените заявления от кандидатите за заемане на 3 /три/  щ.бр. „съдебен секретар“  в ОС-Пазарджик са изпълнили изискванията на т.3 на  Заповед №417/01.06.2023 г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик, с изключение на постъпилото Заявление от Силвия Василева Катранкова – вх. №6149/03.07.2023 г.

            Предвид констатираното и на основание чл. 142 от ПАС и в изпълнение на т. 6.2. от Заповед № 417/01.06.2023 г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик, комисията

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА до втори етап на конкурса за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС – Пазарджик кандидатите: 

Име,презиме и фамилия

Заявление вх.№

1.

Петрана Иванова Динева

Вх.№5349/08.06.2023г.

2.

Даниела Георгиева Ганчева

Вх.№ 5825/22.06.2023г.

3.

Петя Любомирова Рикова

Вх.№ 5922/26.06.2023г.

4.

Петя Димитрова Шевченко

Вх.№ 5934/26.06.2023г.

5.

Лиляна Любенова Савова

Вх.№ 5951/27.06.2023г.

6.

Вили Добрева Ликова

Вх.№ 5966/27.06.2023г.

7.

Ваня Димитрова Милова

Вх.№ 6005/28.06.2023г.

8.

Теодора Захариева Недкова

Вх.№ 6030/28.06.2023г.

9.

Любомира Иванова Йорданова

Вх.№ 6123/30.06.2023г.

10.

Стиляна Илиева Петкова

Вх.№6126/30.06.2023 г.

11.

Елеонора Тодорова Сакалиева

Вх.№6181/04.07.2023 г.

12.

Златина Иванова Кочева

Вх.№6210/05.07.2023 г.

13.

Стоянка Стоянова Коцева

Вх.№6211/05.07.2023 г.

 

ОБЯВЯВА този списък, като списък на допуснатите кандидати.

 

НЕ ДОПУСКА до втори етап на конкурса за заемане на 3 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС-Пазарджик кандидатите :

  

Име,презиме и фамилия

Заявление вх.№

1.

Силвия Василева Катранкова

Вх.№6149/03.07.2023 г.

 

ОБЯВЯВА този списък, като списък на недопуснатите кандидати.

   

ОСНОВАНИЯ за недопускане:

 По отношение на кандидата Силвия Василева Катранкова, Заявление вх.№6149/03.07.2023 г. липсват представени документи, съгласно т.3.5 от Заповед № 417/01.06.2023 г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик, а именно документ, удостоверяващ компютърна грамотност, дори и документ удостоверяващ това обстоятелство посредством прилагане на копие от диплома за завършено средно или висше образование, от което да е видно изучаването на информационни дисциплини.

Липсва документ по т.3.9 съгласно Заповед № 417/01.06.2023 г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик - копие от  документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж,  тъй като в автобиографията лицето е декларирало, че  притежава трудов стаж.

 

Недопуснатият кандидат може да подаде жалба  до Административния ръководител-председател на съда  в 7 –дневен срок от обявяването на списъците, съгласно т.6.4. от Заповед № 417/01.06.2023 г. на Административния ръководител – председател на ОС – Пазарджик.

 

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЯ 27.07.2023г. - дата на провеждане на втория етап от конкурса за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ в ОС-Пазарджик, място – Сградата на съдебната палата –Пазарджик, стая №31,час на провеждане – 09.30ч.

 

Информацията във връзка с конкурса, а именно Списъкът с допуснатите и недопуснати кандидати до втори етап от конкурса, както и датата, мястото и часът на провеждането му да се обяви на интернет страницата на съда и на таблото за обявления на съда, намиращо се във фоайето на Съдебната палата – Пазарджик.

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/

 

                                     Членове: 1./п/

2. /п/

Протокол от комисията за провеждане на конкурс за заемане на 3 /три/ щ.бр. за длъжността съдебен секретар І-ви етап                                           


     


О Б Я В А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 

В изпълнение на Заповед № 417/01.06.2023 г. на Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, Окръжен съд – Пазарджик обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен секретар“ – 3 /три/ щатни бройки, по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.

 1. Описание на длъжността „съдебен секретар“:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; изпълнява разпореждания на съда, постановени в откритите заседания; изготвя призовки, изпълнителни листове, документи за изплащане на възнаграждения и разноски, формуляри, графици и др.документи, съгл. чл.55 от Правилника за администрация в съдилищата /ПАС/.

Минимален размер на основната заплата - 910 лв.

Минимален ранг за длъжността - V ранг - 60 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимални изисквания към кандидатите, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- да е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

- да е навършил пълнолетие;

- да не е поставен под запрещение;

- да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

- да има завършено средно образование;

- при заемане на длъжността - по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ, да не се окаже в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

- да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

- да не е съветник в Общински съвет;

- да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

- да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

 • Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Компютърна грамотност и умения за работа с програмните продукти Word, Excel, Internet, бързина на писане и отлично владеене на компютърен машинопис;

- Работа със стандартно офис оборудване и съвременни офис процедури;

- Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

- Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, организираност, самодисциплина, лоялност и инициативност.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

  • Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/;
  • Декларация/съгласие за обработване на личните данни, съгл. Регламент (ЕС)2016/679 /по образец/;
  • Автобиография/по образец/;
  • Копие от диплом за завършено образование;
  • Документ, удостоверяващ компютърна грамотност /допустимо е удостоверяване на това обстоятелство посредством прилагане на копие от диплома за завършено средно или висше образование, от което да е видно изучаването на информационни дисциплини/ - копие;
  • Декларация относно обстоятелствата по чл.340а, ал.1 от Закона за съдебната власт /по образец/;
  • Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал.
  • Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания и не се води на отчет в психиатрично лечебно заведение-оригинал;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /при наличие на такъв/;
  • Свидетелство за съдимост - оригинал;
  • По преценка на кандидата - копия от други документи за придобита образователно-квалификационна степен, придобити други квалификации, за владеене на чужди езици, препоръки от предишни работодатели и др.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

Представените копия на документите трябва да бъдат саморъчно заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3, ет. 3, ст. 52 „Регистратура” всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа. Типова длъжностна характеристика на конкурсната длъжност, образците на документи по т.3 могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда - https://pazardzhik-os.justice.bg/ или се предоставят на всеки кандидат от съд. служител на ОС-Пазарджик в „Информационен център“ всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите - един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 034/409 500 - съдебен администратор.

 1. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

     - Конкурсът се провежда от комисия, чиито членове се определят със заповед, съобразно чл. 139 от Правилника за администрацията в съдилищата. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протоколи, които се подписват от всички членове.

     - Конкурсът се провежда в три етапа:

 • първи етап - разглеждане от комисията на постъпилите заявления и представените документи;
 • втори етап - проверка на знанията и практическите умения, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • трети етап – събеседване.
 1. Първи етап:
 • Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността. До участие в следващия етап се допускат единствено кандидатите, представили всички изискващи се документи и отговарящи на изискванията, посочени в т. 2 от обявата.
 • Комисията взема решение, относно допускането за по-нататъшно участие в конкурса и изготвя протокол, съдържащ списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, с посочване на съответните основания за недопускане. Определя датата, началният час и мястото за провеждане на следващия етап от конкурса и ги обявява едновременно с обявяването на списъците. Датата на втория етап не може да бъде по - рано от 14 /четиринадесет/ календарни дни от оповестяването на списъците.
 • Обявяването на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати става не по-късно от 7 /седем/ календарни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса на общодостъпно място по т. 14 от тази заповед и на интернет страницата на съда едновременно с датата, мястото и часа на провеждане на следващия етап.
 • Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок от получаване на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура.
 • Когато няма допуснати кандидати, председателят на съда с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.
 • Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатия кандидат е само един.

 1. Втори етап:
 • Кандидатите за заемане на длъжността „съдебен секретар“ пишат текст под диктовка, с цел проверка на практическите им умения и качества при използване на компютърен машинопис - бързина и точност при писане, създаване на файл и подреждане на текст, както и степента на владеене на правопис, граматика и пунктуация.
 • Оценяването на работите на кандидатите се извършва, като се преценява съответствието на написаното с продиктувания текст – по обем и съдържание, подредба, правопис, граматика и пунктуация.
 • Всеки член на комисията оценява работите на кандидатите по шестобалната система с точност до 0,25. Оценката на всеки кандидат от този етап се формира като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията.

До участие в трети етап от конкурса се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър“ 4,50 във втория етап.

За този етап от конкурса комисията изготвя протокол, който се обявява на общодостъпно място по т. 14 от заповедта и на интернет страницата на съда едновременно с датата, мястото и часа на провеждане на трети етап за съответната длъжност.

 1. Трети етап- събеседване:

Провежда се само с кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър 4,50“ на втория етап от конкурса.

Оценяването на кандидатите в този етап се извършва по следните критерии:

а)        знания относно организацията и дейността на администрацията в съдилищата, структура и основни функции на съдебната власт в Република България;

б)        личностни качества - комуникативност, начин на изразяване, съобразителност, инициативност;

в)        притежавани умения и опит, които могат да се използват за длъжността, за която кандидатстват;

г)        мотивация за кандидатстване;

Всеки член на комисията оценява представянето на кандидатите по шестобалната система с точност до 0,50. Оценката на всеки кандидат от този етап се формира като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията.

Комисията изготвя протокол за този етап, в който се посочват оценките на участвалите в него кандидати.

 1. Класиране и обявяване на крайните резултати от конкурса:
 • Класирането на кандидатите се извършва въз основа на крайната оценка на всеки от тях, която представлява средноаритметично число от получените оценки на втори и трети етап от конкурса. При кандидати с еднакви крайни оценки предимство в класирането има този от тях, с по- високата оценка от трети етап /събеседване/.
 • За резултатите от конкурса, комисията по провеждането му съставя протокол с крайната оценка от конкурса на всеки кандидат, определена по реда на 9.1 и класира успешно издържалите конкурса.
 1. Протоколът от крайния резултат на конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците в него в 3- дневен срок от провеждането му .
 2. С класираните на първо, второ и трето място кандидати се сключват споразумения и им се връчват индивидуални длъжностни характеристика, съобразени с типовите длъжностни характеристики на съдебните служители в администрацията на съда.
 3. Обявлението на конкурса да съдържа данните съобразно чл. 140, ал.3 от ПАС и да се публикува в един местен ежедневник, на интернет страницата на съда и се постави на таблото за обявления на съда, намиращо се във фоайето на Съдебната палата в гр. Пазарджик.

 

 

 

 

/п/

                                                                      (ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА)

                                                         Административен ръководител-

                                                         председател на ОС-Пазарджик

 

Обявата е публикувана във в.“Марица“, брой №111/05.06.2023 г.

 

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация