C C C C A+ A A- X

Стажант-юристи

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК СТАЖАНТ-ЮРИСТИ, съгласно

 

Заповед №СД-03-1/02.01.2024 г. на министъра на правосъдието:

Цветелина Еленкова Лазарова - вх. № 12/02.01.2024 г. ;

Татяна Алексеева Николова - вх. № 12/02.01.2024 г. ;

Марина Стефанова  Манавска - вх. № 12/02.01.2024 г. ;

Евтимия Георгиева Анова - вх. № 12/02.01.2024 г. ;

Богомил Любчов Биков - вх. № 12/02.01.2024 г. ;

 

Заповед №СД-03-10/25.01.2024 г. на министъра на правосъдието:

Богомила Добривое Здравкович - вх. № 945/29.01.2024 г. ;

 

Заповед №СД-03-18/27.02.2024 г. на министъра на правосъдието:

Александра Цанкова Джамова - вх. № 1955/27.02.2024 г. ;


   Разпределените за стажант-юристи при ОС-Пазарджик лица следва да се явят за встъпване като стажант-юристи при ОС Пазарджик в каб. № 34. телефон за връзка 034/409 500 – г-жа Анелия Спасова.


 

Наредба №1 от 01.02.2019 г. издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм. и доп., бр. 36 от 1.05.2021 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБАТА

§ 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2021 г.Сравнение с предишната редакция) Регистърът по чл. 35 се създава в тригодишен срок от влизане в сила на тази наредба.

§ 4а. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2021 г.) За 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец декември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец октомври.


Пояснения относно разпределянето на стажант-юристите
 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА ОТ  СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ 
КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

 

Чл. 1 (1) Стажант-юрист може да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, или чужденец, завършил висше образование по специалността "Право" в Република България.

(2) Стажант-юрист може да е и български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, или чужденец, завършил юридическо образование в чужбина, при условие че придобитата от него диплома е призната от Република България при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (приета с ПМС № 168 от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000г.).

Чл. 2. (1) За започване на стажа кандидатът за стажант-юрист подава в Министерството на правосъдието изискуемите се документи съгласно чл. 4 от Наредба №1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

(2) Когато заявлението с приложенията към него не съответстват на изискванията по чл. 4, ал.1 и ал.2 от Наредбата, стажант-юристът се уведомява за нередовностите чрез интернет страницата на Министерството на правосъдието, като се дава 7-дневен срок за отстраняването им.

 Чл. 3 Приемането на стажант-юристи в Окръжен съд – Пазарджик се извършва след получаване на заповед за разпределение , издадена от министъра на правосъдието или оправомощен от него заместник-министър.

Чл. 4. По време на стажа стажант-юристът не получава възнаграждение и времето не се зачита за осигурителен стаж, освен когато договорът с лице по чл. 297, ал. 2, т. 2 от Закона за съдебната власт предвижда друго.                

Чл.5. /1/ Стажът за придобиване на юридическа правоспособност е 6-месечен и се провежда на два етапа.

/2/ Целта на стажа е стажант-юристите да се запознаят практически с основните функции и с организацията на работата на професиите, за които се изисква юридическо образование, и да участват в изготвянето на проекти на актове и документи с правно значение.

                                         ОСНОВЕН СТАЖ

 Чл. 6. (1) Основният стаж е с продължителност два месеца и провеждането му протича по следния  начин:

 1. в районен съд – две седмици;
 2. в окръжен съд – една седмица;
 3. в административен съд – две седмици;
 4. в окръжна прокуратура – една седмица;
 5. в окръжен следствен отдел – една седмица;
 6. в районна прокуратура – една седмица.

 (2) Основният стаж има за цел общо запознаване с основните функции, задълженията и с организацията на дейността на органите на съдебната власт.

(3) Основният стаж се провежда под ръководството на наставник, определен от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.

Чл. 7. (1) За начало на стажа се счита денят, в който стажант-юристът е постъпил в Окръжен съд – Пазарджик.

/2/  Постъпването и началото на стажа се удостоверяват със съставяне на Акт за встъпване като стажант-юрист, който се подписва от Административния ръководител-председател на съда и стажант-юриста.Актът се съставя в два екземпляра- един за кадровото досие и един за стажанта.

/3/ При постъпването на стажант-юриста се издава стажантска книжка,  по образец утвърден със Заповед №СД-03-15/16.01.2020 г. на министъра на правосъдието и се съставя индивидуален календарен план за провеждането на основния стаж.

/4/ Вписвания в стажантската книжка се извършват от съответните наставници.

 Чл. 8. /1/По време на едноседмичния стаж в Окръжен съд - Пазарджик стажант-юристите се запознават с работата по отделения, под контрола на определения наставник. Запознават се с основните функции, задълженията и с организацията на дейността на съда, по образуването и движението на второинстанционните дела и изготвянето на съдебни актове.

/2/На всеки постъпил стажант-юрист Административният ръководител-председател на ОС-Пазарджик  определя съдия – наставник от състава на съдиите в ОС – Пазарджик, при равномерно разпределение, съгласно старшинството в съда и при спазване разпоредбата на чл. 297, ал.5 ЗСВ.

/3/Заверка в стажантската книжка се извършва от съдията, определен за наставник, а полагането на печат - от административния секретар.

Чл. 9. При приключване на стажа стажантската книжка се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

Чл. 10.  В Окръжен съд – Пазарджик административният секретар води Регистър на стажант-юристите за съответната календарна година. В него се записват стажантите по реда на постъпването им, както следва № по ред, трите имена, ЕГН, адрес и телефон, дата на встъпване и съдия-наставник   от ОС – Пазарджик, както и място и определен наставник за провеждане на професионалния стаж.

 Чл.11. За всеки стажант-юрист административния секретар на ОС - Пазарджик води кадрово досие,съдържащо :

 • Заповедта на министъра на правосъдието и по чл. 297 ал.1 от ЗСВ;
 • Акт за встъпване;
 • Индивидуален календарен план за провеждане на основния стаж;
 • Акт за напускане;

Чл. 12. Обработването на данните на стажант-юристите се извършва при спазване на ЗЗЛД и утвърдените Вътрешни правила в ОС – Пазарджик за защита на личните данни.

 ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

Чл. 13. (1) Професионалният стаж може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.  Или в друга институция , определена с Наредбата  по чл. 297а, чиято дейност е свързана с развитието на правото, съдебната власт  или защитата на правата на човека;

/2/ Професионалният стаж може да бъде проведен и в орган на съдебната власт  по чл. 6, ал.1 от настоящите правила;

(3) Целта на професионалния стаж е стажант-юристите да придобият практически знания и умения в конкретно избраната област на правото. Те задължително участват в изготвянето на проекти на актове и документи, свързани с предмета на дейност на съответната професия. Броят и видът на изготвените материали се отразява в индивидуалния план от избрания и одобрен наставник.

Чл. 14. /1/ Професионалният стаж е с продължителност 4 месеца и се провежда под ръководството на наставник, с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност или съответната професия.

/2/ Мястото на провеждане на професионалния стаж е в съдебния район на Окръжен съд - Пазарджик, по постоянен адрес.

Чл. 15. (1) Професионалният стаж се провежда по индивидуален план, одобрен от наставника. В индивидуалния план се вписват:

 1. трите имена на стажант-юриста;
 2. място на провеждане на стажа;
 3. наставникът на стажант-юриста;
 4. началната и крайната дата на провеждане на съответния стаж;
 5. дейностите, които ще се извършат от стажант-юриста, като за всяко действие се отбелязва поетапно след извършването му, че е извършено и кратка рецензия от наставника;
 6. видът и броят на документите с правно значение, които ще се изготвят от стажант-юриста по време на стажа, като за всеки документ се отбелязва поетапно след изготвянето му, че е изготвен и кратка рецензия от наставника;
 7. обща оценка на наставника за начина на справяне с работата от страна на стажант-юриста.

(2) Изготвените от стажант-юриста документи с правно значение се прилагат към индивидуалния план.

(3) В индивидуалния план се отразяват и всички последващи промени, настъпили в него.

(4) След приключване на професионалния стаж наставникът подписва индивидуалния план.

Чл. 16. (1) По решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Пазарджик за всяка календарна година се обявява приемът на стажант-юристи за провеждане на професионален стаж. Информацията се изпраща и на Министерството на правосъдието за публикуване на неговата интернет страница и се публикува на интернет страницата на ОС-Пазарджик.

Чл. 17. В случай че стажант-юристът не е представил писмено съгласие на наставника съгласно чл. 296, т. 6 от Закона за съдебната власт, стажът се провежда при наставник, отговарящ на изискванията на чл. 297, ал. 5 от същия закон, в орган на съдебната власт по чл. 7, ал. 2  от Наредбата по ред, определен от Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик.

Чл. 18. След приключване на стажа стажант-юристът полага изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

Чл.19. За явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност стажант – юристът подава писмено заявление до министъра на правосъдието чрез Административния ръководител- председател на ОС-Пазарджик, към което прилага Акт за встъпване, стажантската си книжка, надлежно попълнена и заверена,  подписан от наставника  по чл. 297, ал. 5 от ЗСВ индивидуален план за провеждане на професионалния стаж и Акт за напускане.

Чл. 20. При оценка „неиздържал“ стажант-юристът има право да се яви на изпит след проведен допълнителен основен двумесечен стаж.

Чл. 21. За следващо явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност стажант – юристът подава писмено заявление до министъра на правосъдието чрез Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, към което прилага стажантската си книжка за проведения допълнителен стаж.


Списък с имената на съдии от Окръжен съд – Пазарджик, които през 2023 г. ще приемат стажант-юристи за провеждане на професионален стаж, както следва:
1. Елеонора Серафимова-Административен ръководител-председател на ОС-Пазарджик;
2. Илиана Димитрова-Васева – Зам.на административния ръководител-зам.председател на ОС-Пазарджик и Ръководител на ТО;
3. Александър Александров - Зам.на административния ръководител-зам.председател на ОС-Пазарджик и Ръководител на НО;
4. Минка Трънджиева – съдия в ОС-Пазарджик;
5. Красимир Ненчев – съдия в ОС-Пазарджик;
6. Ирина Джунева – съдия в ОС-Пазарджик;
7. Албена Палова – съдия в ОС-Пазарджик;
8. Венцислав Маратилов – съдия в ОС-Пазарджик;
9. Коста Стоянов – съдия в ОС-Пазарджик;
10. Борислав Илиев – съдия в ОС-Пазарджик;
11. Кристина Пунтева – съдия в ОС-Пазарджик;
12. Димитър Бозаджиев – съдия в ОС-Пазарджик;
13. Иванка Илинова – съдия в ОС-Пазарджик;
14. Красимир Комсалов – съдия в ОС-Пазарджик;
15. Десислава Ралинова – съдия в ОС-Пазарджик;
16. Димитър Бишуров – съдия в ОС-Пазарджик;
17. Венцислав Петров – съдия в ОС-Пазарджик;


Образец на заявление за разпределяне на стажант-юрист в Окръжен съд - Образец №2 

Образец на заявление за разпределяне на стажант-юрист в Окръжен съд - Образец №2

Образец на заявление за разпределяне на стажант-юрист на допълнителен двумесечен стаж - Образец №З 

Образец на заявление за разпределяне на стажант-юрист на допълнителен двумесечен стаж - Образец №З

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация