C C C C A+ A A- X

Представяне

Съгласно чл.119 от Конституцията на РБ правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Извънредни съдилища не се допускат.

Окръжните съдилища в България са 28 на брой и са разположени в областните центрове.

Пазарджишкият окръжен съд е един от тях. В съдебния му район са включени: Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Пещера, Районен съд – Панагюрище, Районен съд - Велинград.

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД

Основна дейност на Окръжния съд е правораздаването по наказателни, граждански, търговски и фирмени дела. Това се осъществява чрез дейността му като първа и втора инстанция.

Като първа инстанция окръжния съд разглежда различни видове дела, определени със закон.

Като втора инстанция Окръжния съд разглежда делата образувани по жалби срещу решенията на Районните съдилища от съдебния район, определен му от Висшия съдебен съвет.

Окръжният съд като първа инстанция разглежда наказателни дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго и граждански дела в състав от един съдия.

Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго.


Наказателни дела

На Окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за умишлени убийства, отвличане, квалифицирани грабежи, контрабанда, изготвяне на неистински парични знаци, разпространение на наркотични вещества, длъжностни престъпления и други, определени със закон.

Наказателните дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.


Граждански и търговски дела

Съгласно чл.104 ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

  1. исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
  2. исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.;
  3. исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;
  4. исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;
  5. исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство;
  6. исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.
  7. дела по несъстоятелност.

Гражданските дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.


Фирмени дела

В Окръжен съд се образуват фирмени дела по възникване и промяна в регистрацията на юридически лица с нестопанска цел (сдружения с нестопанска цел – вероизповедения, синдакати, работодателски организации), ЖСК, адвокатски дружества и други, които не са търговци.


 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация