C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Вещи лица: За съдебен район на Окръжен съд -  Пазарджик 2020 г.

Във връзка с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г., ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик или Административния ръководител – председател на Административен съд - Пазарджик. Предложения за включване на специалисти в списъците на вещите лица могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл.15, ал.3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи, описани в чл.17 от Наредбата. Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лица се правят до края на м.септември на съответната календарна година.
С оглед защита на личните данни адресите и телефоните в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица в Пазарджишки съдебен район са премахнати. При необходимост същите ще бъдат предоставяни от съдебната администрация.

На вниманието на ВЕЩИТЕ ЛИЦА, вписани в списъка на вещите лица при Пазарджишки съдебен окръг:

• Вещите лица, които имат промяна в данните за контакт ( телефон, адрес) да депозират в регистратурата на Окръжен съд - Пазарджик или в регистратурата на Административен съд - Пазарджик в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид промяната на тези обстоятелства.
• Вписани вещи лица, които желаят да бъдат изключени от списъка на вещите лица да заявят желанието си в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид до Окръжен съд - Пазарджик или Административен съд - Пазарджик.

Наредба №2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г.
Заявление за вписване в списък на специалистите, утвърдени за вещи лица
Декларация за обстоятелствата по чл.11 т.4 от Наредбата
Декларация за обстоятелствата по чл.11 т.6 от Наредбата
Декларация за обстоятелствата по чл.11 т.9 от Наредбата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация