C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Вещи лица: За съдебен район на Окръжен съд -  Пазарджик 2020 г.

Във връзка с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г., ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик или Административния ръководител – председател на Административен съд - Пазарджик. Предложения за включване на специалисти в списъците на вещите лица могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл.15, ал.3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи, описани в чл.17 от Наредбата. Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лица се правят до края на м.септември на съответната календарна година.
С оглед защита на личните данни адресите и телефоните в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица в Пазарджишки съдебен район са премахнати. При необходимост същите ще бъдат предоставяни от съдебната администрация.

На вниманието на ВЕЩИТЕ ЛИЦА, вписани в списъка на вещите лица при Пазарджишки съдебен окръг:

• Вещите лица, които имат промяна в данните за контакт ( телефон, адрес) да депозират в регистратурата на Окръжен съд - Пазарджик или в регистратурата на Административен съд - Пазарджик в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид промяната на тези обстоятелства.
• Вписани вещи лица, които желаят да бъдат изключени от списъка на вещите лица да заявят желанието си в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид до Окръжен съд - Пазарджик или Административен съд - Пазарджик.

Наредба №2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г.

 

Заявление Декларация №1 Декларация №2 Декларация №3

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация