C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С П И С Ъ К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

                      В  ПАЗАРДЖИШКИ  СЪДЕБЕН РАЙОН

/ 2021 г./

 

 1. Клас Криминалистични експертизи”

 

Иво Бончев Чолаков,криминалистически експертизи на писмени доказателства, разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“;

Мирослав Димитров Саханджиев, криминалистически експертизи по писмени доказателства, почеркови и техническо изследване на документи;

Димитър Георгиев Божилов - съдебни криминалистически експертизи – почеркова, тех.изследване на документи, трасология, балистика, дактилоскопия и ситуационна експертиза;

Борис Георгиев Шопов, криминалистика, графология;

Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика;

Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист-почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика;

Лучко Петров Врагов, експерт криминалист– писмени доказателства.

Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист-почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика;

Сашо Павлов Атанасов, графолог;

Николай Николов Велинов-криминалистически изследвания-експертизи: балистични, почерк, техническа на документи, трасология, достъп до класифицирана информация до ниво“секретно“;

Стоил Рашков Тилев-криминалистически , почеркови и съдебно-почеркови експертизи;

 

 1. Клас „Съдебно медицински експертизи”

 

Марин Костадинов Балтов, съдебна медицина;

Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина;

Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология;

Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог;

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, мулекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия;

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК-анализ и идентификация;

Валентин Георгиев Гагов, стоматология;

Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебно-медицинска експертиза  за индентификация на човек – ДНК;

Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване

Димитър Иванов Димитров, хирург, магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.;

 

 1. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние”

 

Виктор Костадинов Джонов, психиатрия, психиатрично-психологични експертизи;

Доста Ангелова Таслакова, социална приложна психология, съдебна психология, психодиагностика на когнитивни процеси, психодиагностика на личността;

Емилия Стоянова Калоферова, психолог, съдебна психиатрия и психология,клинична психология в детството и юношеството;

Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог;

Мая Иванова Коева, психолог, професионално-педагогическа специализация по специалност „Психология“;

Галя Цанкова Стоенчева, психолог;

Кристина Върбанова Георгиева, психолог – клинична и консултативна психология, психично състояние;

 

 1. Клас “Съдебно – икономически експертизи”

 

Владимир Тодоров Христов, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител;

Станимир Томов Ставрев, макроикономика-счетоводство и анализ

Стоян Петров Семерджиев, счетоводство и контрол;

 Даниела Иванова Янакиева, гр. Пещера, управление на социално-политическите дейности, международни икономически дейности, експерт по съдебно –счетоводни и финансово-ценови експертизи;

Маринка Йорданова Веселинова, агроном-лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения;

Ирина Николаева Стоянова, организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводни експертизи, данъчно-финансово икономически експертизи;

Иван Димитров Милов-икономика и управление на селското стопанство, съдебна финансово- икономическа експертиза;

Минка Георгиева Генова, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово- икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;

Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност;

Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител;

Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност;

Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност;

Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност;

Румяна Петкова Митева, икономист;

Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност;

Стойна Илиева Маринова, икономист;

Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност;

Галя Иванова Площакова, икономист;

Александър Дончев Александров, икономист;       

Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебно – счетоводни и финансово – ценови експертизи;

Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност;

Румяна Димова Александрова, икономист;

Еленка Георгиева Николова, икономист;

Костадин Темелков  Тосков, стоковед;

Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебно-икономически експертизи;

Дафинка Ангелова Джурилова, икономист;

Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи;

Любка Георгиева Янева-Таковска,  икономист, банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет, данъци и счетоводство;

Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна отчетност;

Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност;

Зора Кръстева Мацанова, икономист;

Веселина Йорданова Ташева, счетоводна отчетност;

Лушка Николова Атанасова, съдебно счетоводни експертизи;

         Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед-движими вещи, лицензиран оценител-движими вещи;

Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност;

Ненко Йосифов Делийски, икономист-счетоводител;

Антоанета Лукова Георгиева-икономист-счетоводител;

Мария Запрянова Недкова- икономист-счетоводител;

Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност;

Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност;

Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност;

Надка Петкова Вачкова, оценка търговски предприятия и вземания;

Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност;

Славка Димитрова Петричанска, икономист;

Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт по съдебно- счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и земеделски земи;

Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност;

София Георгиева Пейчинова, икономист;

Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност, лицензиран оценител.

Петя Михайлова Иванова, счетоводство и контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи  ;

Димитър Иванов Петров, икономист;

Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти;

Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията;

Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител – икономист;

Ирина Йорданова Петрова, гр.Пазарджик, счетоводно икономически експертизи;

Васил Константинов Генчев, икономист по труда, банки и финанси.

Станислав Александров Златанкев, съдебно икономически експертизи–съдебно-стокови;

Лилия Иванова Попова –икономист;

Красимира Спасова Пейчева – финанси;

Войно Стоянов Начев – счетоводство и контрол;

Меглена  Йорданова Александрова – счетоводство и контрол;

Нина Тиховна Сендрева-финанси и кредит;

Анета Тодорова Александрова- финанси и банкова кредитна дейност;

Ели Хараланова Бинева – икономист, маркетинг и мениджмънт;

Боряна Стефанова Долева – финанси, икономист-банкер;

Тунка Иванова Кавлакова – икономика и организация на селското стопанство, организация на отчетността в банките, икономист-счетоводител;

Валентина Йорданова Вакарелска – икономика – планиране и отчетност в промишлеността и строителството, счетоводител и икономист, мениджмънт;

Христина Недельова Лачева – Божилова – счетоводство и контрол;

Мария Георгиева Кралева – счетоводство и контрол, икономист,бизнесадминистрация;

 

 1. Клас „Съдебни – инженерно технически експертизи”

 

Петър Василев Кръстанов, магистър - инженер, автотехническа експертиза;

Стоян Атанасов Георгиев, магистър-инженер, автотехническа експертиза;

Георги Тодоров Дъбов, транспортна техника и технологии-машинен инженер;

Юлиян Димитров Македонски,  архитектура, планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове;

Тони Атанасов Стоянов - съдебна автотехническа експертиза-експлоатация и железопътен транспорт;

Огнян Ангелов Михайлов-геодезия и картография;

Анелия Стоилова Методиева-инженер, промишлено и гражданско строителство, достъп до ниво на класифицирана информация “строго секретно“;

Илия Михайлов Сулев-електроинженер, еклектроснабдяване и електрообзавеждане;

Гинка Иванова Белева –оценка недвижими имоти, строителен техник,ВИК;

Вергиния Василева Иванова–Вълкова, строителен инженер ХМС,  оценител недвижими имоти; 

Христо Иванов Шондев, машинен инженер;

Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи;

Галина Стефанова Пеева, инженер – земеустроител, кадастър,  и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО,  архитектура, строителство;

Илия Делчев Тухчиев,  геодезия и картография;

Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти и земеделски земи;

Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство;

Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография;

Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография; кадастър, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;

Георги Петров Трендафилов, хидрогеология и инженерна геология;

Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография;

Тодор Делков Кошлуков, строителство и архитектура – техник, експерт-оценител на недвижими имоти;

Иванка Иванова Шулева, строителен техник, експерт-оценител на недвижими имоти;

Васил Илиев Маджаров, машинен  инженер, ДВГ, оценител машини и съоръжения;

Стефко Николаев Мирчев, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи /починал/;

Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции;

Вера Атанасова Клисурска, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти;

Александър Благов Терзов, машиностроене;

Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология;

Виктория Якова Петрова, електронна техника и автоматика, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения;

Павел Николов Захов,  строителство и архитектура;

Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения;

Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, техник по строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата /починал/;

Благовеста  Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронно измервателна техника, контролно измервателни прибори и автоматика, енергетик КИП и А, организатор по ремонта;

Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти;

Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител;

Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител, оценка техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи.

Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника и технологии, автомобилна техника;

Цветанка Христова Ковачка, електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост;

Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт- оценител;

Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка на недвижими имоти;

Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенция за приватизация;

Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт;

Д-р Ивко Пенков Иванов,фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика;

Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик;

Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи- оценка на недвижими имоти;

Ради Христов Ганев, инженер-химик;

Дафинка Ангелова Джурилова, строителство, оценка на недвижими имоти;

Георги Георгиев Костов , автоексперт и ж.п транспорт;

Ивайло Стоилов Пеев, проектант.

Тенчо Петров Димов, автоматизация на производство и  управлението;

Станислав Александров Златанкев, съдебни инженерно-технически експертизи , автотехнически и технологични експертизи;

Петко Благов Мурджев-строителен инженер, хидромелиоративно строителство;

Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС-технология на строителството;

Гайтана Стоянова Димитракова- техник по строителство и архитектура;

Методи Найчев Консулов –инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол и управление;

Васил Георгиев Панчов – техник по строителство и архитектура

Камен Николов Богданов – машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти;

Жени Рачева Димитрова – Праскова –инженер по геодезия, фотограметрия и картография;

Владислав Георгиев Самоходов –транспортна техника и технологии, машинен инженер, автоексперт;

Атанас Костадинов Костадинов –инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране;

Ангел Петков Пецев –строителен инженер ПГС, технология на строителството, оценител на недвижими имоти;

Василка Иванова Тодорова –геодезия, фотограметрия и картография, инженер геодезист;

Димитрия Йорданова Боснева – геодезия, фотограметрия и картография, инженер геодезист;

Борислав Здравков Генов –строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти;

Елена Павлова Терзиева Абу Хания – архитект, планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове;

 

 1. Клас „Съдебно биологични експертизи”

 

Елена Йорданова Георгиева – Арнаудова, биолог със специализация екология, оценка на битови, производствени и опасни отпадъци;

Маринка Йорданова Веселинова, агроном-лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения;

Марияна Петрова Колева, екология и опазване на околната среда.

Иван Луканов Иванов, ДНК анализ;

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, мулекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия;

Иванка Димитрова Божилова – инженер – агроном, растителна защита;

 

 1. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”

 

Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила;

Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, техника и технология на взривните работи.

Десислава Здравкова Александрова-историк, археология-антични и средновековни находки, археологични движими паметници на културата;

Снежанка Стоянова Стоянова – инженер - химик, технология на водата;

Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване;

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, мулекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия;

 

 1. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”

 

Маринка Йорданова Веселинова, агроном-лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения;

Иван Николаев Митков, техник-лесовъд;

Димчо Георгиев Белев, инженер по горско стопанство, стопанисване, залесяване и охрана на горските територии;

Радослав Ангелов Петаков, инженер по горско стопанство;

Недка Илиева Петрова-съдебно-агротехническа експертиза, инженер-агроном;

Цветанка Тодорова Ценова, агроном лозаро – градинар;

Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен лекар;

Георги Радославов Георгиев, горско стопанство;

Илия Димитров Гончев,  инженер по горско стопанство, лесовъд;

Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд;

Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд;

Д-р Илия Николаев Хрисчев,ветеринарен лекар-съдебно-ветеринарно медицински експертизи;

Васил Константинов Генчев, агроном;

Валентина Тодорова Тончева-доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи  предприятия в съответствие със стандартите на биологичното земеделие;

Иванка Димитрова Божилова – инженер – агроном, растителна защита;

Димитър Иванов Трънгалов – инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие;

Гергана Иванова Чомпалова- икономика на земеделското стопанство;

 

 

 1. Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи”

 

Пенка Петрова Николова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството;

Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството;

 

 1. Клас „Оценителни експертизи“

 

Маринка Йорданова Веселинова, агроном-лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения

Атанас Костадинов Костадинов –инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране;

 

 1. Клас „Други съдебни експертизи”

 

Тони Атанасов Стоянов- съдебна автотехническа експертиза-експлоатация и железопътен транспорт;

Милан Димитров Геров, учител по практика- дървообработване, мебелист;

Йорданка Николова Кацарова, английска филология, лингвистика и превод;

Камен Николов Богданов –машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти;

         Атанас Костадинов Костадинов –инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране;

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия;

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА АПЕЛАТИВЕН СЪД   ГР. ПЛОВДИВ 

                                               / МАГДАЛИНА ИВАНОВА/

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН  СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

                                   

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА  ГР. ПЛОВДИВ :

                                                     

                                     РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД  ГР. ПАЗАРДЖИК:

                        /ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА/

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН  НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:  

 

           И.Ф. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -ПАЗАРДЖИК :

                                               /ВАСИЛ МАЛИНОВ/

 

                                  РЪКОВОДИТЕЛ НА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ПРОКУРАТУРА

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    ГР. ПАЗАРДЖИК:

   /МАРИАНА ШОТЕВА/


Във връзка с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г., ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик или Административния ръководител – председател на Административен съд - Пазарджик. Предложения за включване на специалисти в списъците на вещите лица могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл.15, ал.3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи, описани в чл.17 от Наредбата. Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лица се правят до края на м.септември на съответната календарна година.
С оглед защита на личните данни адресите и телефоните в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица в Пазарджишки съдебен район са премахнати. При необходимост същите ще бъдат предоставяни от съдебната администрация.

На вниманието на ВЕЩИТЕ ЛИЦА, вписани в списъка на вещите лица при Пазарджишки съдебен окръг:

• Вещите лица, които имат промяна в данните за контакт ( телефон, адрес) да депозират в регистратурата на Окръжен съд - Пазарджик или в регистратурата на Административен съд - Пазарджик в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид промяната на тези обстоятелства.
• Вписани вещи лица, които желаят да бъдат изключени от списъка на вещите лица да заявят желанието си в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид до Окръжен съд - Пазарджик или Административен съд - Пазарджик.

Наредба №2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г.

 

Заявление Декларация №1 Декларация №2 Декларация №3

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация