C C C C A+ A A- X

ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В  ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

Чл. 1. (1)Настоящите Правила уреждат условията и реда за подаване и разглеждане на сигнали в Окръжен съд - Пазарджик за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз в областите и от лицата, посочени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

(2) Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Окръжен съд – Пазарджик, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 2, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно  физическо лице, което подава сигнал за нарушение , станало му известно в качеството му на:

 1. Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в Окръжен съд - Пазарджик, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 2. Лице, което полага труд без трудово правоотношение в Окръжен съд – Пазарджик;
 3. Стажант в Окръжен съд - Пазарджик;
 4. Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на Окръжен съд - Пазарджик;
 5. Кандидат за работа в Окръжен съд - Пазарджик, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 6. Служител на Окръжен съд - Пазарджик, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 7. Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в Окръжен съд - Пазарджик, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

          Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Чл. 2. Сигнали за нарушения в областите и от лицата, посочени в ЗЗЛПСПОИН, в Окръжен съд - Пазарджик се подават в писмена или устна форма посредством:

 1. Пощенска или куриерска услуга до административния адрес на съда, адресирани до лицето по чл. 7;
 2. Електронна поща – signali@court-pz.info, като в този случай формулярът се подписва от подателя с квалифициран електронен подпис;
 3. Лично предаване или устно на лице по чл. 7 в сградата на Окръжен съд - Пазарджик, в предварително уговорен между страните ден и час;
 4. Телефон - 034/409 560.

Чл. 3. (1) Сигналът се подава до лицето по чл. 7 и трябва да съдържа най-малко следната информация:

 1. данни за сигнализиращото лице – три имена, адрес, телефон за обратна връзка и електронен адрес, ако има такъв;
 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 4. дата на подаване на сигнала;
 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

(2) Сигналът се регистрира от лицето по чл. 7, което е длъжно да използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали.

(3) Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по ал. 2. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни след поканата.

(4) Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Чл. 4. (1) След получаване на сигнала, служителят по чл. 7 предприема действия за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране  на сигнала в регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) В 7-дневен срок от получаване на сигнала, служителят по чл. 7 извършва проверка за редовност и потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и датата на регистриране на сигнала.

(3) Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2 от Закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаването на сигнала.

(4) Ако нередовностите по сигнала не бъдат отстранени в срока по ал. 3, служителят по чл. 7 изготвя докладна записка до председателя, след което връща сигнала на сигнализиращото лице, заедно с приложенията към него.

(5) На регистриране подлежат всички сигнали, постъпили по един от начините, предвидени в чл. 2.

(6) Нови документи, касаещи подаден вече сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.

(7) Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване Политиката за защита на личните данни в РС-Велинград.

Чл. 5. Не се образува производство по:

 1. анонимни сигнали;
 2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Чл. 6. (1) Всеки сигнал се проверява от служителя по чл. 7 по отношение на неговата достоверност.

(2) Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

(3) Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията в двуседмичен срок и за отговорността, която той носи за набеждаване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Чл. 7. (1) Председателят на Окръжен съд - Пазарджик определя със заповед служител, който да отговаря за приемането и разглеждането на сигналите за нарушения в областите и от лицата, посочени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и служител, който да изпълнява функциите на служител, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите по ЗЗЛПСПОИН, в случай на отсъствие на титуляря и/или при наличие на конфликт на интереси на титуляря по даден сигнал.

(3) Сигналът се разглежда от служителя, който го е регистрирал.

Чл. 8. Служителите, отговарящи за приемането и разглеждането на сигнали, са длъжни да:

 1. получават сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването им;
 2. гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
 3. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;
 4. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
 5. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
 6. документират устни сигнали;
 7. поддържат регистър на подадените сигнали;
 8. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;
 9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
 10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
 11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а) организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица от Окръжен съд - Пазарджик;

б) предлагат на председателя на Окръжен съд - Пазарджик предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препращат сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали;

 1. не разпространяват и да не споделят информация, станала им известна при и по повод обработване на сигналите;
 2. подават регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред;
 3. извършват най-малко веднъж на три години преглед на настоящите правила, извършват анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и при необходимост актуализират правилата.

Чл. 9. (1) С цел защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения и защита на самоличността на сигнализиращите лица, достъп до информация е осигурен единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения. Същите са длъжни да не разкриват на никого информация, свързана с подадените сигнали за нарушения, както и самоличността на сигнализиращите лица без изричното съгласие на тези лица.

(2) Алинея 1 се прилага и за защита самоличността на засегнатите лица.

(3) Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от националното законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания от национални органи или съдебни производства, включително с оглед на гарантирането на правото на защита на съответното лице.

(4) Сигнализиращите лица биват информирани преди разкриването на тяхната самоличност при условията на ал. 3, освен ако това информиране не би застрашило разследването или съдебното производство.

(5) Мотивираното уведомление по ал. 4 се изготвя от лицето по чл. 7 и се представя за подпис от председателя на съда.

Чл. 10. (1) Получените сигнали се съхраняват на електронен и/или хартиен носител, в зависимост от начина на подаване на сигнала.

(2) За всеки постъпил по реда на чл. 2 сигнал се създава отделно досие, което се съхранява в съответен архив.

(3) Хартиените носители се съхраняват в отделен архив, с ограничен достъп само за служителите, отговорни за приемането и разглеждането на сигналите.

(4) Служителят, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите, няма право да оставя на работното си място без надзор документи и носители на информация, свързани с подадения сигнал. При работа по сигнал всички носители на информация на работното място на служителя се поставят по начин, който осигурява невъзможност за други лица да получат информация от носители на информация.

(5) Данните на електронни носители се обработват от служителя, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите, само на служебния му компютър. Служителят няма право да използва различни технически средства от предоставените му служебни.

(6) Служителят създава електронно досие, защитено с парола, Паролата е за ползване само от служителите по чл. 7 и нямат право да я споделят с други лица.

Чл. 11. В случай на лична среща със сигнализиращото лице, срещите се провеждат само в присъствието на сигнализиращия и служителя, отговорен за приемане и обработване на сигнали. Срещите са индивидуални и не се позволява присъствието на трети лица. Това се отнася до всички лични срещи, провеждани от служителя, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите, по повод постъпилите сигнали.

Чл. 12. В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство, в областите посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН, или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, попадне при служител, различен от служителя по чл. 7, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация относно съдържанието на сигнала и чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в съда.

Чл. 13. (1) Всеки получен по реда на чл. 2 сигнал при приемането му се вписва в регистър по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали.

(2) Регистърът се води в електронна форма на служебния компютър на служителя по чл. 7. Достъпът до него е ограничен с парола, известна само на служителите, отговарящи за приемането и разглеждането на сигналите.

(3) За водене и съхранение на регистъра се прилагат правилата за зщита на личните данни.

(4) Отговорно лице за водене на регистъра са служителите по чл. 7.

Чл. 14. (1) При приключване на проверката служителят, извършил проверката, изготвя доклад, който предоставя на председателя на съда.

(2) Докладът следва да:

а) обобщава резултатите от провеждане на проверката и доказателствата;

б) прави извод и сочи степента на неправомерното поведение с изискванията на закона;

в) дава препоръки и предложения за последващи действия.

Чл. 15. (1) След представяне на доклада по чл. 14, председателят на съда предприема съответните действия по чл. 17, ал.1, т.1-3 от ЗЗЛПСПОИН въз основа на постъпилия сигнал и на предложените от отговорното лице мерки, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

(2) служителят разгледал сигнала изготвя индивидуален доклад по чл. 17, ал.1, т.4 ЗЗЛПСПОИН и го съобщава на подалия сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл. 16. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с получаването и разглеждането на сигналите за нарушения, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680. Всеки обмен или предаване на информация от институции, органи, служби или агенции на Съюза се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

(2) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждането на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават без ненужно забавяне.

(3) Не се събират лични данни, които са получени неправомерно или с отпаднала необходимост.

(4) Достъп до личните данни на лицата, свързани със сигнала, имат единствено лицата, които отговарят за обработване на сигналите. Достъп до личните данни от трети лица се осъществява единствено на законово основание, съобразно задълженията за поверителност.

(5) Категории лични данни обработвани по повод подаването на сигнали и носители на лични данни:

 • данни за лицето, подаващо сигнала: собствено, бащино и фамилно име;
 • данни за контакт с лицето, подаващо сигнала: адрес, телефон и електронен адрес;
 • имена на лицето, срещу което се подава сигнала и неговата месторабота;
 • други данни, събрани и необходими във връзка с разследване на сигнала.

(6) Данните, обработвани от лицето, отговорно за приемането на сигналите, се обработват, съобразно с Регламент (ЕС) 2016/679 на законово основание.

Чл. 17. Сигналите и обработваните данни във връзка с тях се съхраняват в Окръжен съд – Пазарджик за срок от пет години след приключване на разглеждането на сигнала, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

Чл. 18. След изтичане на срока за съхранение, данните се унищожават от лицето по чл. 7, по начин непозволяващ данните да бъдат възстановени.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация