C C C C A+ A A- X

Удължаване действието на срока по издадени Разпореждания №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разп. №№ 200/19.05.2020 г. и 206/26.05.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Дата на публикуване 25 септември 2020 Последна редакция 25 септември 2020 Новини Отпечатай

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 454

гр. Пазарджик, 25.09.2020 г.

 

         Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА- административен ръководител- председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка с решение на Министерски съвет от 23.09.2020 г., относно удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2020 г. и организиране работата в условията на пандемия от вируса COVID-19 с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата-Пазарджик

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

I. УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разп. №№ 200/19.05.2020 г. и 206/26.05.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

II. ДОПЪЛВАМ т.3 от разпореждане № 192/13.05.2020 г., както следва: „ Участниците в процесите се допускат непосредствено преди започване на конкретното дело след повикване от съдебните секретари. Участниците в процеса по следващото насрочено дело се допускат за изчакване пред съдебните зали след повикване от съдебните секретари.Останалите участници в процесите изчакват реда си пред Съдебната палата при спазване на дистанция и всички указания на здравните органи.

III. Да не се насрочват съдебни заседания за УПО в ден вторник до 13 ч. и в целия ден петък.

IV. Дежурните съдии от НО ще разглеждат бързи производства, посочени в чл. 3, ал. 2 от Правилата за разпределение и образуване на постъпващите дела в ОС-Пазарджик и делата по чл. 70 НК за УПО, като делата, постъпили до ден сряда се разпределят на дежурния за текущата седмица, а постъпилите в дните четвъртък и петък се разпределят на дежурния наказателен съдия за следващата седмица.

V. Дежурните съдии от ТО ще разглеждат постъпващите дела по чл. 390 ГПК и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с чл. 536 от ГПК.

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС – Пазарджик.

 

Разпореждането да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет за сведение, на  административните ръководители на Районен съд-Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик и да се връчи на Началника на ОЗ“Охрана“ – Пазарджик за сведение и изпълнение.

 

 

                                                                 

                                                                   ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА

Административен ръководител –

                                 Председател Окръжен съд –

                              Пазарджик

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация