C C C C A+ A A- X

Организация на работа в сградата на съдебната палата в условията на въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България

Дата на публикуване 2 септември 2021 Последна редакция 1 декември 2021 Новини Отпечатай

РАЗПОРЕЖДАНЕ №  717 /30.11.2021 г.

гр. Пазарджик

            Подписаната  ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА –административен ръководител-зам.председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка с Решение на Министерския съвет от 24 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022 г., Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.
, изм. и доп. По протокол № 21/01.06.2021 г./ във връзка с организацията на работа в Съдебна палата-Пазарджик, за периода от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

         УДЪЛЖАВАМ действието Разпореждане №318/03.06.2021г.,т.ІІ и Разпореждане №319/03.06.2021 г. на административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, за периода от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

Разпореждането да се сведе чрез ел.поща от административния секретар до знанието на съдиите и служителите в Окръжен съд-Пазарджик, за сведение и изпълнение.

Разпореждането да се изпрати по електронна поща до административните ръководители на Районен съд-Пазарджик и Окръжна прокуратура-Пазарджик, Агенция по вписванията и ОЗ Охрана-Пазарджик, за сведение и разпореждане относно организацията на работата на съдии и служители.

           Да се изготви съобщение във връзка с удължаване действието на издадените разпореждания, което да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд - Пазарджик, ведно с разпореждането.

           Копие от разпореждането да се постави на видно място в Информационен център на Съдебна палата - Пазарджик.

Разпореждането да бъде изпратено на електронния адрес на сектор "Връзки с обществеността" към ВСС: pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към съобщението, публикувано на интернет страницата на съда.

 

 

 

 

 

    ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА

    административен ръководител -

                                                   председател на Окръжен съд-Пазарджик

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ №544/31.08.2021 г.

гр. Пазарджик

  Подписаният АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - Заместник на административния ръководител-зам.председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и във връзка с Решение №629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, Заповеди РД-01- 743/31.08.2021 г. и РД-01-745/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. IX.4. от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. По протокол № 21/01.06.2021 г./ във връзка с организацията на работа в Съдебна палата-Пазарджик, за периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.

РАЗПОРЕЖДАМ:

  УДЪЛЖАВАМ                    действието                    Разпореждане №318/03.06.2021г.,т.П и Разпореждане №319/03.06.2021 г. на Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, за периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г. Разпореждането да се сведе чрез ел.поща от адм.секретар до знанието на съдиите и служителите в Окръжен съд-Пазарджик, за сведение и изпълнение.

  Разпореждането да се изпрати по ел.поща до знанието на административните ръководители на Районен съд-Пазарджик и Окръжна прокуратура-Пазарджик, Агенция по вписванията и 03 Охрана- Пазарджик, за сведение и разпореждане относно организацията на работата на съдии и служители.

  Да се изготви съобщение във връзка с удължаване действието на издадените разпореждания, което да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд - Пазарджик, ведно с разпореждането.


РАЗПОРЕЖДАНЕ №491/30.07.2021 г.
гр. Пазарджик

     Подписаният АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - Заместник на административния ръководител - зам. председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и във връзка с Решение №547 на Министерския съвет от 28.07.2021 г. за удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка, Заповеди РД-01- 646/29.07.2021 г. и РД-01-647/29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. IX.4. от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. По протокол № 21/01.06.2021 г./ във връзка с организацията на работа в Съдебна палата-Пазарджик за периода 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г., вкл.

РАЗПОРЕЖДАМ:

    УДЪЛЖАВАМ действието Разпореждане №318/03.06.2021г.,т.2 и Разпореждане №319/03.06.2021 г. на Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, за периода от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

    (АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ)

Зам. на административния ръководител -

Зам. председател на ОС-Пазарджик


РАЗПОРЕЖДАНЕ № 318

гр. Пазарджик 03.06.2021 г.

 

  Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА- административен ръководител-председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ, заповеди РД-01-373/27.05.2021 г. и РД- 01-375/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. IX.4. от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. По протокол № 21/01.06.2021 г./ във връзка с организацията на работа в Съдебна палата-Пазарджик за периода 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г., вкл.

РАЗПОРЕЖДАМ:

 1. ОТМЕНЯМ Разпореждания №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разпореждане № 200/19.05.2020 г., № 206/26.05.2020 г. и № 454/25.09.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., № 307/31.05.2021 г.
 2. ВМЕСТО КОЕТО:
 3. Достъпът до сградата на Съдебната палата - Пазарджик се осъществява, както следва:
 • Дясна врата: ВХОД и ИЗХОД за работещите в съдебната палата;
 • Средна врата: ВХОД за участниците в процесите и граждани, ползващи административни услуги;
 • Лява врата: ИЗХОД за участниците в процесите и граждани, ползващи административни услуги;
 1. Всички влизащи в сградата на Съдебна палата-Пазарджик са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. В случай, че нямат, ще бъдат осигурени налични на входа на палатата. Задължително е ползването на дезинфектант за ръце, осигурен също на входа на съдебната палата.
 2. В сградата и до работните помещения не се допускат лица с външно проявена симптоматика на остри респираторни болести, констатирано от служителите на съдебната охрана на входа, отговорни за пропускателния режим.
 3. Участниците в процесите, гражданите, ползващи административни услуги и работещите в сградата следва да спазват дистанция най-малко 1,5 м помежду си, съгласно указанията на здравните органи.
 4. Възстановява се достъпът до адвокатската стая и деловодствата в съдебната палата. За Окръжен съд-Пазарджик-наказателно деловодство, въззивно гражданско деловодство, търговско деловодство и архив, като в деловодствата се допускат не повече от едно лице, а в адвокатската стая-не повече от две лица.
 5. УКАЗВАМ на влизащите в сградата на съдебната палата да изчакват пред сградата в случаите, когато служител на ОЗ“Охрана- Пазарджик“ сигнализира, че вече не е възможно спазването на дистанцията от 1,5 м на закрито.
 6. УКАЗВАМ да се извършва дезинфекция и последващо проветряване на съдебните зали - между делата в заседанието или по- често по преценка и разпореждане на съдебния състав.
 7. Вещите лица по делата е препоръчително да изчакват извън залите до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградата, освен ако съдебния състав не реши друго.
 8. Съдебните книжа могат да се подават от участниците в процеса с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на Окръжен съд-Пазарджик. В случай на невъзможност да се изпращат по пощата.
 9. Изпращането на съдебни книжа от съда се извършва по електронен път на заявените от участниците в процеса електронни адреси при изразено съгласие от тяхна страна.
 10. Призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официално обявяване на отпадане на риска от зараза. При липса на телефон или електронен адрес, призоваването да се извършва от служба „Призовки“.
 11. УКАЗВАМ на съдиите-наставници да организират и провеждат стажа на стажант-юристите при съобразяване в най-голяма степен с мерките за ограничаване на разпространението на заболяването, включващо дистанционно възлагане на задачи, дистанционно комуникиране със съдиите и служителите. Връзката между съдиите и стажант-юристите ще се осъществява чрез административния секретар на Окръжен съд-Пазарджик на тел. 034/409 500 или чрез ел.адрес: asekretar@court-pz.info.
 12. В квартали под карантина или установено от здравните власти компактно население на болни с компактно население на болни от COVID - 19 да не се връчват съдебни книжа от служба „Призовки до отпадане на обективната причина.
 13. УКАЗВАМ на служителят „Връзки с обществеността“ да подготвя ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес.
 14. По решение на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на настоящите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. Позволено е снимане с камера в съдебната зала 5 минути преди влизане на съдийския състав и до снемане самоличността на присъстващите.
 15. Контакти за комуникация със служителя „Връзки с обществеността“: 034/409509, e-mail; prsydpz@abv.bg с оглед осигуряване публичността на съдебните заседания.
 16. Настоящото разпореждане да се сведе чрез електронните пощи до знанието на съдиите и съдебните служители в Окръжен съд-Пазарджик, до административните ръководители на Районен съд-Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик, Адвокатска колегия-Пазарджик, 03“ Охрана- Пазарджик“ и Агенция по вписвания за сведение и изпълнение.
 17. Да се изготви съобщение за предприетите мерки, което да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд - Пазарджик, ведно с разпореждането.
 18. Копие от разпореждането да се постави на видно място в Информационен център на Съдебна палата - Пазарджик.
 19. Копие от разпореждането да бъде изпратено на електронния адрес на сектор "Връзки с обществеността" към ВСС: pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към съобщението, публикувано на интернет страницата на съда.
 20. Контролът по изпълнение на разпореждането възлагам на съдебния администратор при Окръжен съд-Пазарджик, на когото да се връчи препис от него.

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 307

 гр. Пазарджик, 31.05.2021 г.

  Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА- административен ръководител- председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка със Заповед № РД-01-373/ 27.05.2021 г. и № РД-01-375/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. и организиране работата с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата- Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАМ:

   УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания № 162/23.03.2020 г., №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разпореждане № 200/19.05.2020 г., № 206/26.05.2020 г. и № 454/25.09.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г., вкл.

   Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС - Пазарджик.

   Разпореждането да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет за сведение, на административните ръководители на Районен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик, Адвокатска колегия - Пазарджик и да се връчи на Началника на ОЗ“Охрана“ - Пазарджик за сведение и изпълнение.

   Разпореждането да се публикува на сайта на Окръжен съд- Пазарджик.

 


РАЗПОРЕЖДАНЕ №249

гр. Пазарджик, 29.04.2021г.

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА- административен ръководител- председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка със Заповед № РД-01-273/ 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. и организиране работата с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата-Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАМ:

УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания № 162/23.03.2020 г., №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разпореждане № 200/19.05.2020 г., № 206/26.05.2020 г. и № 454/25.09.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., вкл.

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС - Пазарджик.

Разпореждането да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет за сведение, на административните ръководители на Районен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик, Адвокатска колегия - Пазарджик и да се връчи на Началника на ОЗ “Охрана“ - Пазарджик за сведение и изпълнение.

Разпореждането да се публикува на сайта на Окръжен съд- Пазарджик.

 


РАЗПОРЕЖДАНЕ № 39

гр. Пазарджик, 29.01.2021г.

 

    Подписаната ЕЛЕОНОРА  ПЕТРОВА  СЕРАФИМОВА-

административен ръководител- председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал. 1 от ЗСВ във връзка със Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването, относно удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и организиране работата с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата-Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАМ:

I. УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания № 162/23.03.2020 г., 192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разп. №№ 200/19.05.2020 г., 206/26.05.2020 г. и 454/25.09.2020 г./, 196/14.05.2020 г., №2198/14.05.2020 г., считано от 01.02.2021г. до 30.04.2021г., вкл.

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС — Пазарджик.

Разпореждането да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет за сведение, на административните ръководители на Районен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура - Пазарджик, Адвокатска колегия Пазарджик и да се връчи на Началника на 03”Охрана” — Пазарджик за сведение и изпълнение.

Разпореждането да се публикува на сайта на Окръжен съд –Пазарджик.

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация